Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady vydává tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen pravidla hodnocení):

 1. I. Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků v průběžných ročnících:
 1. 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě:
 2. a) podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020
 3. b) podpůrně z podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
 4. c)podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
 5. d)celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností
 1. 2. Žáka lze hodnotit známkou „nehodnocen“, jen v těchto případech:
 2. a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) a d) v odst. 1
 3. b) byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen“
 4. c) nespolupracoval při distanční formě výuky
 1. 3. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.
 1. 4. Žák může být hodnocen známkou „nedostatečná“ v těchto případech:
 2. jeli jeho práce z daného předmětu do 10. 3. 2020 hodnocena „nedostatečně“
 3. nespolupracoval při distanční výuce
 4. byl hodnocen z daného předmětu v 1. pololetí školního roku: „nedostatečně“
 1. 5. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

 

 1. II. Odůvodnění:
 2. a) Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 č. 201 (vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.), resp. přílohy č. 6 tohoto usnesení usnesením Vlády ČR č. 420/2020 zde dne 17. 4. 2020 a přílohy č. 6 tohoto zakázala osobní přítomnost při vzdělávání mimo jiného i u žáků základních, středních a základních uměleckých škol a konzervatoří.
 3. b) S ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních bylo zavedeno vzdělání žáků formou dálkové studijní podpory a opory (dále také „distanční vzdělávání“).
 4. c) Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov provádí hodnocení žáků v souladu s klasifikačním řádem, se kterým byli žáci školy na začátku školního roku 2019/2020 seznámeni. Tento řád předpokládá standardní průběh školního roku s prezenční formou vzdělávání.
 5. d) Řád mohla škola k hodnocení žáků vlivem skutečností uvedených v písmenu a) uplatit jen na první pololetí školního roku 2019/2020.
 6. e) Ukončování studia v režimu bodu a) je řešeno v rámci druhého pololetí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 7. f) Uvedené právní předpisy ukládají škole povinnost jejich ustanovení respektovat v rámci hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a seznámit s upravenými pravidly pro hodnocení žáky školy.
 • III. Forma vydání interního dokumentu:

Rozhodnutí ředitele školy po předchozím schválení školskou radou.

 1. IV. Závěrečná ustanovení
 1. 1. Pedagogická rada byla seznámena s rozhodnutím „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“ dne 11. 6. 2020.
 1. 2. Třídní učitelé zajistí řádné seznámení žáků s pravidly hodnocení. Pro seznámení žáků a zákonných zástupců žáků bude využita dálková forma v rámci školního informačního systému Bakalář nebo forma předání používaná učiteli v rámci distanční výuky. Na vyžádání budou pravidla hodnocení případně zaslána (vždy emailovou korespondencí). Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy.
 2. 3. Za prokazatelné seznámení žáka s výsledky hodnocení za druhé pololetí školního roku se považuje zveřejnění výsledků ve školním informačním systému Bakalář.
 1. 4. Toto hodnocení nenahrazuje platný školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, tyto dokumenty zůstávají nadále v platnosti. Pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku se však přednostně použije toto Rozhodnutí č. j.: 432/2020
 2. 5. Školská rada schválila dne 17. 2020
 1. 6. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem schválení Školskou radou 17. 6. 2020.

V Klášterci nad Ohří dne 17. 6. 2020                       

Mgr. Petr Opava, ředitel školy